MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos

MMA Forum - UFC Forums - UFC Results - MMA Videos (http://www.mmaforum.com/)
-   Japanese MMA (http://www.mmaforum.com/japanese-mma/)
-   -   Zst Swat! 29 (http://www.mmaforum.com/japanese-mma/63311-zst-swat-29-a.html)

truebluefan 09-30-2009 01:16 PM

Zst Swat! 29
 
October 11, 2009

Gold's Gym South Tokyo Annex,
Tokyo

TBA

truebluefan 10-28-2009 09:24 AM

Draw:

Yutaka Inada Kazuaki Ebihara
Masakatsu Sekiguchi Teppei Shimizu
Kota Higashitani Shigeru Naruse
Yasuo Munakata Ryota Kobayashi
Hisamitsu Taniguchi Shinya Irei
Keizo Hisamoto Masahito Wachi

Yusei Kawana defeated Shinichi Taira
Masanori Takahashi defeated Yoshinari Shinba
Evaldo Santos defeated Takaya Asano
Atsushi Ueda defeated Shingo Matsuda


All times are GMT -4. The time now is 08:15 AM.

Powered by vBulletin Version 3.6.8 , Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.3.2